verlof aanvraag

Indien u verlof wilt aanvragen voor uw kind(eren), dan kunt u hier digitaal het formulier  opvragen. Deze kunt u uitprinten en ingevuld inleveren bij de directeur.

Het formulier is ook op school bij de directeur te verkrijgen.

Voor buitengewoon verlof: zie schoolgids hoofdstuk 8 en bekijk dit document

 

8.1. Leerplichtwet

 

Het kan zijn dat uw kind door omstandigheden lessen op school niet kan volgen. De overheid heeft regels gemaakt betreffende het verzuim van leerplichtigen. Het is dan ook belangrijk dat u dit hoofdstuk goed naleest. De directeur van de school moet zich aan deze regels houden. Ongeoorloofd verzuim moet dan ook door de school worden gemeld bij de ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente.

 

De volgende vrijstellingen zijn mogelijk:

 

a. In geval van ziekte (artikel 12)

 

Indien uw kind door ziekte de lessen niet kan volgen, moet u de school zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Dat kan telefonisch of met een briefje.

 

b. Wegens verplichtingen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging (artikel 13)

 

In het geval dat verplichtingen op grond van levensovertuiging of godsdienst verzuim noodzakelijk maken, dient men dit met het verlofformulier tijdig aan te vragen.

 

c. Vanwege zomervakantie van de ouders of verzorgers (artikel 13A)

 

In principe kan door de directeur geen verlof verleend worden. Er is echter een regeling voor uitzonderingsgevallen. Het verzuim is aan strenge regels gebonden. Bij overtreding van deze regels wordt de ambtenaar leerplichtzaken ingeschakeld. Deze regeling is uitsluitend bestemd voor kinderen van ouders of verzorgers met een beroep, dat het onmogelijk maakt binnen de vastgestelde schoolvakanties op zomervakantie te gaan. De werkgever moet dit aantonen met een werkgeversverklaring, waaruit blijkt dat de specifieke aard van het beroep van één van de ouders ertoe leidt, dat de vakantie slechts buiten de schoolvakantie kan worden opgenomen.

 

d. Wegens gewichtige omstandigheden (artikel 14)

 

Geldige redenen zijn bijvoorbeeld: verhuizing, huwelijk, overlijden, 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijks- of ambtsjubileum van bloed- en aanverwanten. Dit ter beoordeling aan de directeur.

 

Aanvragen toestemming

 

Toestemming voor verzuim wegens de hierboven gemelde punten kunt u aanvragen met behulp van het speciale formulier, dat u bij de directeur kunt halen. De aanvraag moet tijdig worden ingediend. U kunt het formulier inleveren bij de directeur. U krijgt meteen mondeling bericht van de directeur of toestemming wordt gegeven voor het gewenste verzuim. De school houdt zich aan de regels. Alle ongeoorloofd verzuim wordt door de school aan de leerplichtambtenaar van de gemeente gemeld.

 

 


OBS Roderik van Voorst

Samen met jou en je ouders gaan wij het beste uit je halen. Jij leert hoe je zelfstandig kunt werken en je leert ook samenwerken.
Wij leren met elkaar over de wereld om ons heen.
Jij mag jezelf zijn, maar je leert ook om aan anderen te denken.
Wij helpen je bij jouw manier van leven.
Jij leert keuzes te maken voor de toekomst.
Jij gaat zien dat leren ook een feestje kan zijn.

Onze Facebookpagina